Закони и стандарди

Средства и опрема за лична заштита при работа се облека, обувки, помошни уреди и уреди што се користат за спречување повреди при работа, професионални болести, болести поврзани со работата и други штетни последици по здравјето на работникот („Службен весник на Република Српска 01/08 Ова значи дека лична заштитна опрема е секоја опрема што ја носи или употребува корисникот за негова сопствена заштита од една или повеќе опасности по неговото здравје и безбедност, како и:

  • Опрема која се состои од неколку уреди, додатоци, средства или други компоненти составени од производителот за време на производството, односно поврзани во една функционална единица со цел да се заштити корисникот на таа опрема од еден или повеќе потенцијално истовремени ризици;
  • Заштитно средство, прибор или уред кој што е фиксно или одвојувачки поврзан, односно поврзан со некоја друга лична опрема, различна од заштитната опрема, која корисникот ја носи или употребува за време на извршување на одредени активности на работа;
  • Заменливи компоненти на ЛЗО кои се неопходни за негово исправно и правилно функционирање и кои се користат исклучиво за таква опрема. Секој уред, прибор или средство, односно систем што се појавува на пазарот заедно со ЛЗО, со цел да се поврзе со друг надворешен дополнителен уред, се смета за составен дел на таа ЛЗО, дури и ако системот не е наменет за носење или трајно да го употребува  корисникот во текот на целиот период на изложеност на ризик.

Пропишано е личната заштитна опрема да се дели во следните категории:

1. Категорија I (едноставна) ја опфаќа ЛЗО за која производителот или неговиот претставник предвидува дека корисникот на таа опрема може да го процени степенот на заштита од минимални ризици и доколку ефектите од овие ризици, под услов да се појават постепено, корисникот може безбедно и навремено да ги утврди.


2. Категорија II (обична) вклучува ЛЗО која не е ниту  ЛЗО од категорија I ниту ЛЗО од категорија III.


3. Категоријата III (потребна) опфаќа ЛЗО наменета за заштита од опасност по животот, како и опасности кои можат сериозно и трајно да го оштетат здравјето и чии моментални дејствија предвидени од производителот или неговиот претставник, корисникот на таа опрема не може навремено да ги утврди.


Сертифицираните артикли на компанијата Албо ја поседуваат целокупната потребна документација и сертификати, кои се достапни за сите потрошувачи.

Акт за проценка на ризик

Законот за безбедност и здравје при работа ги обврзува сите работодавачи да донесат Акт за проценка на ризик за сите работни места во работната средина. Тоа мора да се креира во формален напишан облик . Законот за проценка на ризик е документ кој содржи опис на работниот процес со проценка на ризикот од повреди и/или оштетувања на работното место, како и мерки за елиминирање или намалување на ризиците со цел подобрување на безбедноста и здравјето при работа. Актот за процена на ризик го подготвува одговорното лице за безбедност и здравје при работа.

Проценката на ризик (Акт за проценка на ризик) е преглед на сите аспекти на работата, со цел да се идентификуваат елементите кои можат да предизвикаат повреди при работа или штета, и според списокот на опасности и опасности предвидени со Правилникот за процедури за проценка на ризик, Прирачник за Проценка на ризик на Европската Агенција за безбедност и здравје при работа и список за проверка на ЕУ за секоја поединечна работна позиција. На овој начин лесно се отстрануваат опасностите и се воведуваат превентивни или заштитни мерки кои ќе го контролираат ризикот и ќе создадат услови за управување со ризикот. Сето тоа со цел да се создадат услови за безбедно работење на вработените, намалување на повредите при работа и болестите поврзани со работата.

Актот за проценка на ризик е документ кој ги дефинира сите потенцијални опасности и штети на кои се изложени вработените во текот на нивната работа. Дефинирањето на опасностите и штетноста, како и мерките за нивно отстранување се врши со проучување на описот на работното место содржан во Договорот за вработување, Правилникот за систематизација на работните места и интервјуирање на вработени. Проценката на ризикот не се врши генерално, туку е специфицирана за секое поединечно работно место.

Во Актот за проценка на ризик дефинирано е кои стандарди мора да ги исполнува личната заштитна опрема. Пред да изберете опрема, секогаш проверувајте што е предвидено во Актот за проценка на ризик и консултирајте се со лице одговорно за безбедност.